ตอน ก้าวสู่ นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ภายใต้หัวข้อหลัก “นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก” (Agricultural Innovation for Global Value Chain ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มก. เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ค้นพบใหม่ จากนักวิจัยและนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สู่สาธารณชน ประกอบด้วยภาคบรรยาย 188 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 164 เรื่อง รวม 352 เรื่อง จำแนกเป็นผลงานวิจัย หมวดเกษตรศาสตร์ 140 เรื่อง หมวดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 142 เรื่อง และหมวดศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 70 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย อภิปราย และเสวนาพิเศษ จำนวน 14 เรื่อง พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 255 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มก. (เข้าฟังฟรี)


วันที่ลงรายการ : 29/01/2016 | จำนวนคนเข้าชม : 226 | ความยาว : 19.19 นาที

<<<

ตอน ชูความรู้สู้ภัยแล้ง ในงานเกษตรแฟร์ 2559
วันที่ลงรายการ : 28/01/2016
จำนวนคนเข้าชม : 876