โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2552    มก.จัดงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2552 วันที่ 14-15 มกราคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภูมิใจในการเป็นบัณฑิต เสริมสร้างความผูกพันระหว่างนิสิตกับนิสิต นิสิตกับอาจารย์ และนิสิตกับสถาบัน และกระตุ้นให้นิสิตมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพอย่างมีความสุข


วันที่ลงรายการ : 11/01/2010 | จำนวนคนเข้าชม : 1735 | ความยาว : 13.30 นาที

<<<

มก.จัดงานวันเด็กไทยหัวใจกีฬา
วันที่ลงรายการ : 06/01/2010
จำนวนคนเข้าชม : 2039


>>>
รางวัลดีเด่น นวัตกรรมการให้บริการ สำนักหอสมุด มก.
วันที่ลงรายการ : 14/01/2010
จำนวนคนเข้าชม : 1724