Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2010-06-08 07.22 นาที ครั้งที่ 34/2553 : เปิดรั้วนนทรีต้อนรับน้องใหม่กับโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 2553 56 238
2010-06-08 07.22 นาที ครั้งที่ 34/2553 : เปิดรั้วนนทรีต้อนรับน้องใหม่กับโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 2553 512 189
2010-06-03 13.12 นาที ครั้งที่ 33/2553 : ปรับปรุงกายภาพมก.บางเขน ต้อนรับเปิดเทอม 56 210
2010-06-03 13.12 นาที ครั้งที่ 33/2553 : ปรับปรุงกายภาพมก.บางเขน ต้อนรับเปิดเทอม 512 1197
2010-06-02 15.40 นาที ครั้งที่ 32/2553 : ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนมก. 56 168
2010-06-02 15.40 นาที ครั้งที่ 32/2553 : ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนมก. 512 173
2010-06-01 16.10 นาที ครั้งที่ 31/2553 : บริการสนับสนุนการใช้ชีวิตนิสิตในมก. 56 193
2010-06-01 16.10 นาที ครั้งที่ 31/2553 : บริการสนับสนุนการใช้ชีวิตนิสิตในมก. 512 438
2010-05-28 16.21 นาที ครั้งที่ 30/2553 : ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา 56 182
2010-05-28 16.21 นาที ครั้งที่ 30/2553 : ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา 512 170
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [ PAGE 1 / 50 ] [Next = 2]