Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-09-24 22.05 นาที KU Online ครั้งที่ 205 : สื่อสะพานรุ้ง งานวิจัย ป.เอก สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 56 240
2009-09-24 22.05 นาที KU Online ครั้งที่ 205 : สื่อสะพานรุ้ง งานวิจัย ป.เอก สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 512 149
2009-09-23 11.55 นาที KU Online ครั้งที่ 204 : คณะสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก 56 686
2009-09-23 11.55 นาที KU Online ครั้งที่ 204 : คณะสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก 512 270
2009-09-22 13.50 นาที KU Online ครั้งที่ 203 : มก.เปิดหลักสูตรป.เอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 56 210
2009-09-22 13.50 นาที KU Online ครั้งที่ 203 : มก.เปิดหลักสูตรป.เอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 512 146
2009-09-21 16.24 นาที KU Online ครั้งที่ 202 : วิจัยฝ้ายสีธรรมชาติ สายพันธุ์ใหม่ 56 121
2009-09-21 16.24 นาที KU Online ครั้งที่ 202 : วิจัยฝ้ายสีธรรมชาติ สายพันธุ์ใหม่ 512 96
2009-09-19 15.03 นาที KU Online ครั้งที่ 201 : การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 56 90
2009-09-19 15.03 นาที KU Online ครั้งที่ 201 : การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 512 80
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 10] [ PAGE 11 / 50 ] [Next = 12]