Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-08-17 04.10 นาที KU Online ครั้งที่ 185 : นักวิจัยมก.ค้นพบยีนความหอมข้าว 56 94
2009-08-17 04.10 นาที KU Online ครั้งที่ 185 : นักวิจัยมก.ค้นพบยีนความหอมข้าว 512 79
2009-07-24 15.04 นาที KU Online ครั้งที่ 184 : โครงการเด็กดีมีคุณธรรม วข.กำแพงแสน 56 201
2009-07-24 15.04 นาที KU Online ครั้งที่ 184 : โครงการเด็กดีมีคุณธรรม วข.กำแพงแสน 512 125
2009-07-21 11.57 นาที KU Online ครั้งที่ 183 : มก.ทุ่มงบพัฒนาเส้นทางจักรยาน 56 199
2009-07-21 11.57 นาที KU Online ครั้งที่ 183 : มก.ทุ่มงบพัฒนาเส้นทางจักรยาน 512 3045
2009-07-20 23.43 นาที KU Online ครั้งที่ 182 : มก.มอบปริญญากิตติมศักดิ์ปี 2552 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 56 247
2009-07-20 23.43 นาที KU Online ครั้งที่ 182 : มก.มอบปริญญากิตติมศักดิ์ปี 2552 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 512 3168
2009-07-14 15.22 นาที KU Online ครั้งที่ 181 : กรรมการส่งเสริมกิจการ มก. 56 129
2009-07-14 15.22 นาที KU Online ครั้งที่ 181 : กรรมการส่งเสริมกิจการ มก. 512 110
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 14] [ PAGE 15 / 50 ] [Next = 16]