Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-09-24 04.33 นาที KU Online ครั้งที่ 120 : มก.เปิดสถานีไบโอดีเซล 56 393
2008-09-24 04.33 นาที KU Online ครั้งที่ 120 : มก.เปิดสถานีไบโอดีเซล 512 381
2008-09-22 17.38 นาที KU Online ครั้งที่ 119 : การพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การเป็นม.ชั้นนำ 56 130
2008-09-22 17.38 นาที KU Online ครั้งที่ 119 : การพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การเป็นม.ชั้นนำ 512 764
2008-09-16 16.09 นาที KU Online ครั้งที่ 118 : ระบบอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านอาจารย์และสนามกีฬาฯ กำแพงแสน 56 126
2008-09-16 16.09 นาที KU Online ครั้งที่ 118 : ระบบอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านอาจารย์และสนามกีฬาฯ กำแพงแสน 512 114
2008-09-15 16.28 นาที KU Online ครั้งที่ 117 : อาจารย์รางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม 56 125
2008-09-15 16.28 นาที KU Online ครั้งที่ 117 : อาจารย์รางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม 512 104
2008-09-12 16.11 นาที KU Online ครั้งที่ 116 : วิทยาศาสตร์การกีฬา 56 410
2008-09-12 16.11 นาที KU Online ครั้งที่ 116 : วิทยาศาสตร์การกีฬา 512 354
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 27] [ PAGE 28 / 50 ] [Next = 29]