Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-07-30 18.40 นาที KU Online ครั้งที่ 101 : อาจารย์มก. รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 512 136
2008-07-28 11.58 นาที KU Online ครั้งที่ 100 : 7 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56 159
2008-07-28 11.58 นาที KU Online ครั้งที่ 100 : 7 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 512 138
2008-07-24 03.07 นาที เพลงสดุดี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 512 1823
2008-07-22 15.08 นาที KU Online ครั้งที่ 99 : Young Designer Awards 2008 56 400
2008-07-22 15.08 นาที KU Online ครั้งที่ 99 : Young Designer Awards 2008 512 439
2008-07-16 06.45 นาที KU Online ครั้งที่ 98 : มก.สร้างโรงไฟฟ้าต้นแบบให้กัมพูชา 56 147
2008-07-16 06.45 นาที KU Online ครั้งที่ 98 : มก.สร้างโรงไฟฟ้าต้นแบบให้กัมพูชา 512 109
2008-07-14 16.52 นาที KU Online ครั้งที่ 97 : เบื้องหลังความสำเร็จกิจกรรมรับน้องใหม่ KU68 56 202
2008-07-14 16.52 นาที KU Online ครั้งที่ 97 : เบื้องหลังความสำเร็จกิจกรรมรับน้องใหม่ KU68 512 175
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 31] [ PAGE 32 / 50 ] [Next = 33]