Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-05-15 28.50 นาที KU Online ครั้งที่ 81 : ทิศทางการพัฒนา 3 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตใหม่ 56 156
2008-05-15 28.50 นาที KU Online ครั้งที่ 81 : ทิศทางการพัฒนา 3 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตใหม่ 512 153
2008-05-12 24.18 นาที KU Online ครั้งที่ 80 : อาคารใหม่ในมก. 56 493
2008-05-12 24.18 นาที KU Online ครั้งที่ 80 : อาคารใหม่ในมก. 512 372
2008-05-06 17.47 นาที KU Online ครั้งที่ 79 : "พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสัตว์เลี้ยง" 56 134
2008-05-06 17.47 นาที KU Online ครั้งที่ 79 : "พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสัตว์เลี้ยง" 512 114
2008-04-24 10.06 นาที KU Online ครั้งที่ 78 : ไผ่หวาน ไผ่หยก อ่างขาง 56 583
2008-04-24 10.06 นาที KU Online ครั้งที่ 78 : ไผ่หวาน ไผ่หยก อ่างขาง 512 132
2008-04-22 12.25 นาที KU Online ครั้งที่ 77 : ปัญหาภัยแล้ง 56 419
2008-04-22 12.25 นาที KU Online ครั้งที่ 77 : ปัญหาภัยแล้ง 512 406
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 34] [ PAGE 35 / 50 ] [Next = 36]