Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-01-09 22.14 นาที KU Online ครั้งที่ 61 : เปิดตัวสำนักกีฬา 56 453
2008-01-09 22.14 นาที KU Online ครั้งที่ 61 : เปิดตัวสำนักกีฬา 512 421
2008-01-03 16.17 นาที KU Online ครั้งที่ 60 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME 56 180
2008-01-03 16.17 นาที KU Online ครั้งที่ 60 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME 512 140
2007-12-27 19.05 นาที KU Online ครั้งที่ 59 : ลายพิมพ์ DNA ของพันธุ์ส้มโอ 56 144
2007-12-27 19.05 นาที KU Online ครั้งที่ 59 : ลายพิมพ์ DNA ของพันธุ์ส้มโอ 512 140
2007-12-19 17.02 นาที KU Online ครั้งที่ 58 : หนังสือสมุทรกรณีได้รับรางวัล TTF ปี 2550 56 151
2007-12-19 17.02 นาที KU Online ครั้งที่ 58 : หนังสือสมุทรกรณีได้รับรางวัล TTF ปี 2550 512 141
2007-12-17 14.29 นาที KU Online ครั้งที่ 57 : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยสมุนไพร 56 162
2007-12-17 14.29 นาที KU Online ครั้งที่ 57 : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยสมุนไพร 512 145
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 38] [ PAGE 39 / 50 ] [Next = 40]