Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2007-09-19 19.47 นาที KU Online ครั้งที่ 30 : นักวิจัยมก. ได้รับทุนวิจัย"เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 5 56 167
2007-09-19 19.47 นาที KU Online ครั้งที่ 30 : นักวิจัยมก. ได้รับทุนวิจัย"เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 5 512 163
2007-09-17 17.25 นาที KU Online ครั้งที่ 29 : MOU ระหว่างมก.กับ ADPC ในการลดภัยพิบัติจากดินถล่ม 56 163
2007-09-17 17.25 นาที KU Online ครั้งที่ 29 : MOU ระหว่างมก.กับADPC ในการลดภัยพิบัติจากดินถล่ม 512 157
2007-09-14 17.33 นาที KU Online ครั้งที่ 28 : เครื่องพ่นควันไล่ยุง 56 919
2007-09-14 17.33 นาที KU Online ครั้งที่ 28 : เครื่องพ่นควันไล่ยุง 512 813
2007-09-13 19.20 นาที KU Online ครั้งที่ 27 : ผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจากเยื่อไผ่ตง 56 168
2007-09-13 19.20 นาที KU Online ครั้งที่ 27 : ผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจากเยื่อไผ่ตง 512 154
2007-09-06 3.02 นาที KU Online ครั้งที่ 26 : โครงการหลวงเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 4-9 ก.ย. 50 56 169
2007-09-06 3.02 นาที KU Online ครั้งที่ 26 : โครงการหลวงเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 4-9 ก.ย. 50 512 1357
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 44] [ PAGE 45 / 50 ] [Next = 46]