Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2007-07-20 15.11 นาที KU Online ครั้งที่ 20 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท 56 625
2007-07-20 15.11 นาที KU Online ครั้งที่ 20 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท 512 705
2007-07-18 10.48 นาที KU Online ครั้งที่ 19 : ผลงานวิจัย "การศึกษาหอยเชลล์ในประเทศไทย" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 56 222
2007-07-18 10.48 นาที KU Online ครั้งที่ 19 : ผลงานวิจัย "การศึกษาหอยเชลล์ในประเทศไทย" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 512 182
2007-07-13 18.24 นาที KU Online ครั้งที่ 18 : งานด้านอำนวยการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 56 173
2007-07-13 18.24 นาที KU Online ครั้งที่ 18 : งานด้านอำนวยการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 512 171
2007-07-11 24.30 นาที KU Online ครั้งที่ 17 : โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยบุคลากร และนิสิตมก. 56 268
2007-07-11 24.30 นาที KU Online ครั้งที่ 17 : โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยบุคลากร และนิสิตมก. 512 175
2007-07-06 17.00 นาที KU Online ครั้งที่ 16 : การอนุรักษ์นกแร้งและนกที่ใกล้สูญพันธุ์ 56 197
2007-07-06 17.00 นาที KU Online ครั้งที่ 16 : การอนุรักษ์นกแร้งและนกที่ใกล้สูญพันธุ์ 512 164
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 46] [ PAGE 47 / 50 ] [Next = 48]