Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2010-03-10 16.38 นาที ครั้งที่ 14/2553 : อธิการบดีแถลงงบประมาณ ม.วิจัยกับการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาการขั้นสูง 56 62
2010-03-10 16.38 นาที ครั้งที่ 14/2553 : อธิการบดีแถลงงบประมาณ ม.วิจัยกับการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาการขั้นสูง 512 72
2010-03-09 16.27 นาที ครั้งที่ 13/2553 : 13 Excellent Center จุดแข็งของ มก. 56 330
2010-03-09 16.27 นาที ครั้งที่ 13/2553 : 13 Excellent Center จุดแข็งของ มก. 512 410
2010-03-08 25.34 นาที ครั้งที่ 12/2553 : สภา มก.ยุคใหม่ 56 375
2010-03-08 25.34 นาที ครั้งที่ 12/2553 : สภา มก.ยุคใหม่ 512 476
2010-03-03 22.02 นาที ครั้งที่ 11/2553 : อธิการเตรียมเปิด KU Avenue พร้อมความคืบหน้าการสร้างที่พักบุคลากร 56 164
2010-03-03 22.02 นาที ครั้งที่ 11/2553 : อธิการเตรียมเปิด KU Avenue พร้อมความคืบหน้าการสร้างที่พักบุคลากร 512 1622
2010-02-25 18.47 นาที ครั้งที่ 10/2553 : อธิการบดีเตรียมเปิดหอพักนิสิตหญิง พร้อมอาคารชมรมกีฬา 56 83
2010-02-25 18.47 นาที ครั้งที่ 10/2553 : อธิการบดีเตรียมเปิดหอพักนิสิตหญิง พร้อมอาคารชมรมกีฬา 512 95
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 4] [ PAGE 5 / 50 ] [Next = 6]