Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2007-05-22 16.56 นาที KU Online ครั้งที่ 5 : การพัฒนาวิทยาเขตศรีราชา 56 305
2007-05-22 16.56 นาที KU Online ครั้งที่ 5 : การพัฒนาวิทยาเขตศรีราชา 512 232
2007-05-16 17.46 นาที KU Online ครั้งที่ 4 : แนวทางการพัฒนาวิชาการ 56 663
2007-05-16 17.46 นาที KU Online ครั้งที่ 4 : แนวทางการพัฒนาวิชาการ 512 503
2007-05-09 19.52 นาที KU Online ครั้งที่ 3 : การพัฒนากิจกรรมนิสิตและวิทยาเขต 56 513
2007-05-09 19.52 นาที KU Online ครั้งที่ 3 : การพัฒนากิจกรรมนิสิตและวิทยาเขต 512 306
2007-05-03 10.09 นาที KU Online ครั้งที่ 2 : การพัฒนาวิทยาเขตสกลนคร 56 697
2007-05-03 10.09 นาที KU Online ครั้งที่ 2 : การพัฒนาวิทยาเขตสกลนคร 512 678
2007-05-01 17.47 นาที KU Online ครั้งที่ 1 : การบริหารและพัฒนา มก. 56 784
2007-05-01 17.47 นาที KU Online ครั้งที่ 1 : การบริหารและพัฒนา มก. 512 1060
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50[Prev = 49] [ PAGE 50 / 50 ]