Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-12-23 12.40 นาที KU Online ครั้งที่ 220 : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเครื่องดนตรีจีนกู่เจิง 56 156
2009-12-23 12.40 นาที KU Online ครั้งที่ 220 : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเครื่องดนตรีจีนกู่เจิง 512 735
2009-12-22 23.51นาที KU Online ครั้งที่ 219 : มก.จัดสัมมนา บูรณาการเขตเศรษฐกิจเพื่ออาหารฯ 56 95
2009-12-22 23.51นาที KU Online ครั้งที่ 219 : มก.จัดสัมมนา บูรณาการเขตเศรษฐกิจเพื่ออาหารฯ 512 166
2009-12-18 13.25 นาที KU Online ครั้งที่ 218 : Open House วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 56 98
2009-12-18 13.25 นาที KU Online ครั้งที่ 218 : Open House วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 512 96
2009-11-27 12.23 นาที KU Online ครั้งที่ 217 : อาจารย์คณะสถาปัตย์ มก. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นปี 52 56 156
2009-11-27 12.23 นาที KU Online ครั้งที่ 217 : อาจารย์คณะสถาปัตย์ มก. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นปี 52 512 113
2009-11-19 17.08 นาที KU Online ครั้งที่ 216 : การเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอมก. 56 133
2009-11-19 17.08 นาที KU Online ครั้งที่ 216 : การเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอมก. 512 119
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 7] [ PAGE 8 / 50 ] [Next = 9]